• tymhorau ® seasons

  twristiaeth & marchnata BRO RHUTHUN tourism & marketing

   

   

 • autumn ® hydref

  10.10.18 - 11.11.18

  COFEB '18 ® MEMORIAL '18

  Mae Rhuthun yn coffáu Canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Mawr, ac yn dweud 'Diolch' i bawb a fu'n gwasanaethu, yn aberthu ac yn newid ein Byd 1918 - 2018

  ®

  Ruthin commemorates the Centenary of the end of the Great War and says

  'Thank You' to all who served, sacrificed and changed our World 1918 - 2018

   

 • sign up ® cofrestru

  I ddarganfod mwy am dymhorau Rhuthun,

  cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ®

  To discover more about Ruthin seasons please sign up to receive our newsletter

 • seasons ® tymhorau

  Welcome to RUTHIN seasons, a curated guide to the events, activities and attractions of RUTHIN, brought together in a collection of seasonal themes across the year.

   

  As the calendar evolves this online magazine and associated newsletter will inform, entertain and guide you to enjoy the wonderful little world that is RUTHIN.

   

   

  CROESO i dymhorau RHUTHUN, canllaw i ddigwyddiadau, gweithgareddau ac atyniadau RHUTHUN, a gasglwyd ynghyd mewn themâu tymhorol ar draws y flwyddyn.

   

  Wrth i'r calendr ddatblygu, mi fydd y cylchgrawn ar-lein hwn a cylchlythyr cysylltiedig yn llywio, yn difyrru ac yn eich tywys i fwynhau'r byd bach gwych sydd yn RHUTHUN.

 • winter ® gaeaf

  NADOLIG

  Ruthin is naturally festive; its half timbered buildings, twinkling streetlights, a real tree on the square and unique independent shops make Christmas a favourite time for locals and visitors seeking an authentic festive celebration.

  ®

  Mae Rhuthun yn naturiol yn Nadoligaidd; gyda ei hadeiladau hanesyddol, goleuadau prydferth, coeden go iawn ar y sgwâr, a siopau annibynnol unigryw yn gwneud y Nadolig yn amser arbennig i bobl ac ymwelwyri ddathlu.

  RUTHIN RESOLUTION

  Start the year afresh - make your resolution to try something new, join a group, take up a new hobby. Resolution brings the town's varied and numerous community organisations to the fore to encourage everyone to join in and participate for the year ahead.

  ®

  Dechreuwch y flwyddyn gyda penderfyniad i roi cynnig ar rywbeth newydd, ymuno â grŵp, manteisio ar hobi newydd. Mae addunedau yn dod â sefydliadau cymunedol amrywiol y dref at ei gilydd er mwyn annog pawb i ymuno a chymryd rhan.

  LOVE RHUTHUN

  Romantic Ruthin - It charms and swoons throughout the year, but between Santes Dwynwen's day on the 25th January and Valentine's Day on February 14th - its love of love is expressed for all to see.

   

  ®

   

  Rhuthun Rhamantus - Mae'n swyno trwy gydol y flwyddyn, ond rhwng diwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr a Dydd San Ffolant ar 14 Chwefror - mae ei cariad at gariad yn amlwg i bawb.

 • spring ® gwanwyn

  SBARC!

  A celebration of Ruthin's BIG small business success. Ruthin is proud to be home to a number of nationally recognised businesses across a number of commercial sectors.

  ®

  Dathliad o lwyddiant busnesau bach a mawr Rhuthun. Mae Rhuthun yn falch o fod yn gartref i nifer o fusnesau a gydnabyddir yn genedlaethol ar draws nifer o sectorau masnachol.

  THE FUTURE ® Y DYFODOL

  Events that bring together politicians, professionals and the community to look at the future of Ruthin, celebrating its people, the place and its potential.

   

  ®

  Digwyddiadau sy'n dod â gwleidyddion, gweithwyr proffesiynol a'r gymuned at ei gilydd i edrych ar ddyfodol Rhuthun, gan ddathlu ei phobl, y lle a'i botensial.

  HOME ® CARTREF

  Make your house a HOME in spring with the help of Ruthin's unique collection of independent and award winning Interior retailers, skilled contractors and talented tradespeople.

  ®

  Gwnewch eich tŷ yn GARTREF y gwanwyn hwn gyda chymorth casgliad unigryw Rhuthun o fanwerthwyr Mewnol annibynnol a gwobrwyol, contractwyr medrus a masnachwyr talentog.

 • summer ® haf

  IECHYD DA

  Be well, be active and belong. Participate indoors, outdoors or online in events to encourage wellbeing, and good physical and mental health.

   

  ®

   

  Byw yn dda, byw yn egnïol a byw yn gymunedol. Cymrwch ran dan do, yn yr awyr agored neu ar-lein mewn digwyddiadau i annog lles, ac iechyd corfforol a meddyliol.

  CURIAD ® BEATS

  Ruthin sings to the sound of summer, from the end of June with the week of Ruthin Festival, Graigaid and other local music events such as Llangollen Eisteddfod and the North Wales International Music festival. Sing along with Ruthin.

  ®

  Mae Rhuthun yn canu i sŵn yr haf o ddiwedd mis Mehefin, o wythnos Gŵyl Rhuthun, Graigaid a digwyddiadau cerddorol lleol eraill megis Eisteddfod Llangollen ac Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Canwch ynghyd â Rhuthun.

  BLODEUO ® BLOOM

  Ruthin blooms in summer colours with its flower show, National Garden open days; popular parks and verdant open spaces; historic public gardens and award winning local growers.

   

  ®

  Mae Rhuthun yn blodeuo yn lliwiau'r haf gyda'i Sioe Flodau, dyddiau agored Gardd Cenedlaethol; parciau poblogaidd a mannau agored prydferth; gerddi cyhoeddus hanesyddol a thyfwyr llwyddiannus lleol.