•  

  Dyfodol Rhuthun 2023

  Ruthin Future 2023

   

  Y Dref, ei Phobl a’i Chynnydd ® People, Place & Potential

  15.09.23 - 30.09.23

 • Introduction

  Ruthin Future is Ruthin Town Council's community plan initiative which was established in 2011, and has supported the implementation of a number of projects, including the Ruthin Art Trail, and more recently the development of The Old Courthouse to be a Community, Civic and Visitor hub.

   

  Ruthin Town Council are now embarking on another community engagement period to outline how key ambitions are progressing as projects in partnership with other stakeholders. Projects include Public Realm improvements for The Heart of The Town and creating ‘Parc Clwyd’ by improving the network of Green spaces within the town and alongside the river.

   

  As part of the initiative, local people will have numerous opportunities to engage through a programme of events that will put Ruthin once again at the forefront of national debate about the sustainability of smaller UK Towns. Educators and professionals in planning, regeneration and engagement will gather on Wednesday 20th September for the Ruthin Future Small Town Summit.

   

  Cyflwyniad

  Dyfodol Rhuthun yw menter cynllun cymunedol Cyngor Tref Rhuthun a sefydlwyd yn 2011, ac sydd wedi cefnogi gweithredu nifer o brosiectau, gan gynnwys Llwybr Celf Rhuthun, ac yn fwy diweddar datblygiad Yr Hen Lys i fod yn ganolbwynt Cymunedol, Dinesig ac Ymwelwyr.

   

  Mae Cyngor Tref Rhuthun yn awr yn cychwyn ar gyfnod ymgysylltu cymunedol arall i amlinellu sut mae uchelgeisiau allweddol yn datblygu fel prosiectau mewn partneriaeth â rhanddeiliaid eraill. Mae’r prosiectau’n cynnwys gwelliannau Parth Cyhoeddus ar gyfer Calon y Dref, creu ‘Parc Clwyd’ drwy wella’r rhwydwaith o fannau gwyrdd yn y dref ac ar hyd yr afon.

   

  Fel rhan o’r fenter, bydd pobl leol yn cael nifer o gyfleoedd i ymgysylltu trwy raglen o ddigwyddiadau a fydd yn rhoi Rhuthun unwaith eto ar flaen y gad mewn trafodaeth genedlaethol am gynaliadwyedd Trefi llai yn y DU. Bydd addysgwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes cynllunio, adfywio ac ymgysylltu yn ymgynnull ddydd Mercher 20 Medi ar gyfer Uwchgynhadledd Trefi Bach y Dyfodol yn Rhuthun.
 • Rhaglen • Programme

 • Rhanwch eich barn • Share your views

  Defnyddiwch y ffurflen isod i awgrymu cwestiynau neu bynciau y gallem eu cynnwys yn ein harddangosfa i wahodd y gymuned i roi sylwadau arnynt. • Use the form below to suggest questions or subjects that we could include in our exhibition to invite the community to comment on.

 • Lawrlwytho Dogfen • Document Download

  Gellir lawrlwytho dogfennau menter blaenorol Dyfodol Rhuthun isod:

  Previous Ruthin Future initiative documents can be downloaded below:

  broken image

  Rhuthun • Tref Farchnad y Dyfodol • 2012

  Ruthin • Market Town of The Future • 2012

  Dogfen pedwar rhan pdf • Four part document pdf

  broken image

  Dyfodol Rhuthun 2 • 2018

  Ruhtin Future 2 • 2018

  Dogfen pedwar rhan pdf • Four part document pdf