26.09.23 Fforwm Cymunedol • Community Forum

26.09.23 Fforwm Cymunedol • Community Forum

£0.00
7.00pm
Cyfle i ddod ag amrywiol grwpiau cymunedol at ei gilydd i weld cynigion Dyfodol Rhuthun, rhannu eu barn ac annog cyfathrebu rhwng grwpiau gwirfoddol sy’n weithredol ar draws Rhuthun, i gefnogi cydweithredu, cydweithio a gweithgareddau cynllunio digwyddiadau wrth baratoi ar gyfer cyflwyno prosiectau Ffyniant Bro.

7.00pm
An opportunity to bring together various community groups to view Ruthin Future proposals, share their views and encourage communication between voluntary groups active across Ruthin, to support co-operation, collaboration and event planning activities in preparation of the delivery of Levelling Up projects.
Select
Quantity
Coming soon
Add to cart