• 10.10.18 - 11.11.18

   

 • cofeb '18 ® memorial '18

  10.10.18 - 11.11.18

  Mae Rhuthun yn coffáu Canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Mawr, ac yn dweud ‘Diolch' i bawb a fu'n gwasanaethu, yn aberthu ac yn newid ein Byd 1918 - 2018

  Mae Cyngor Tref Rhuthun mewn partneriaeth efo’r Lleng Brydeinig (Cangen Rhuthun), Eglwys Sant Pedr, Cytun Rhuthun a Grŵp Twristiaeth a Marchnata Bro Rhuthun a chyfranwyr a phartneriaid eraill wedi cydlynu cyfnod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Rhuthun a'r ardal sy'n coffau'n sensitif aberth y rhai a effeithiwyd gan y Rhyfel Mawr, ac yn arbennig sut yr effeithiodd hyn ar gymuned Rhuthun.

   

  Bydd cofeb Rhuthun '18 yn hyrwyddo nifer o ddigwyddiadau coffa am fis yn arwain at Sul y Cofio ar 11.11.2018.

   

  Ruthin commemorates the Centenary of the end of the Great War and says 'Thank You' to all who served, sacrificed and changed our World 1918 - 2018

  Ruthin Town Council in partnership with The British Legion (Ruthin Branch), St Peter's Church, Cytun Rhuthun and Bro Rhuthun Tourism & Marketing Group and other contributors and partners have co-ordinated a range of events and activities across Ruthin and district which sensitively commemorate the sacrifice of those impacted by the Great War, and in particular how this affected the community of Ruthin.

   

  Ruthin memorial'18 will promote a range of commemorative events for a month in the lead up to Remembrance Sunday on the 11.11.2018

   

   

   

   

 • Rhaglen ® Programme

  Llwybr y Meirwon

  Mae pob un o'r 101 o ddynion o Rhuthun a fu farw yn y Rhyfel Mawr, a’u henwau wedi'u nodi ar Gofeb Rhyfel y Dref, yn cael eu cofio gyda chroes wen / pabi coch y Lleng Brydeinig yng nghyffiniau eu hen gartrefi a strydoedd.

  Mae'r arddangosfa Llwybr y Meirwon yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn cynnwys model y dref wedi'i orchuddio gyda phabïau cochion, ac arddangosfa enwau’r 101 fel y nodwyd ar y Gofrestr Goffa.

  Crëwyd y llwybr i ddychwelyd enwau y 101 o Rhuthun fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn ôl i’w cartrefi blaenorol ac amlygu'r effaith y byddai eu colled wedi ei chael ar y gymuned.

   

  Lleoliad: Stiwdio 2, Canolfan Grefft Rhuthun

  Amser: 10.00am until 5.30pm

  AM DDIM

  Agored pob dydd

  Dydd Mercher ® Thursday

  10.10.18 tan • until 11.11.18

  The Fallen 101

  Each of the 101 men from Ruthin who died in the Great War and who’s names are inscribed on the Town War Memorial, are remembered with a British Legion white cross or poppy in the vicinity of their former homes and streets.

   

  The Fallen Trail exhibition at Ruthin Craft Centre includes a Poppy covered model of the town, and a display of the 101 names as identified on the Memorial Roll.

   

  The trail has been created to return the names of
  the 101 WW1 Ruthin Fallen back to their former homes and highlight the impact their loss would have had on the community.

   

  Location: Studio 2, Ruthin Craft Centre

  Time: 10.00am until 5.30pm

  FREE

  Open Daily

   

  Ni â’u cofiwn hwy...​

  Cyfres o fyfyrdodau byr gan ddefnyddio'r lle penodol i aros, meddwl, cofio a gweddïo. Dewch i mewn am 5 munud neu hanner awr.

   

  Lleoliad: Eglwys Sant Pedr

  Amser: 12.30 - 1.30pm

  AM DDIM

  Dydd Iau ® Thursday

  11.10.18

  18.10.18

  25.10.18

  01.11.18

   

  We will remember them...​

  Series of short reflections using the dedicated space to pause, think, remember and pray. Pop in for 5 minutes or half an hour.

   

  Location: St Peter's Church

  Time: 12.30 - 1.30pm

  FREE

  Canu’r Cnul Olaf​

  Bydd Eglwys a Sgwâr Sant Pedr yn ffocws ar gyfer y coffau gydag canu'r gloch yr egwlys ac amcanestyniad golau deyrnged ymroddedig i bob un o'r 101 o Ruthun a fu farw yn ystod y Rhyfel Mawr.

   

  Lleoliad: Eglwys Sant Pedr

  Amser: 6.45pm - 8.00pm

  AM DDIM

  Dydd Gwener ® Friday

  12.10.18

  The Last Bell Toll​

  St Peter's Church and Square will be the focus for the commemorations with a Church Bell Peel and tribute light projection dedicated to each of The 101 Fallen from Ruthin who perished during the Great War.

   

  Location: St Peters Church

  Time: 6.45pm - 8.00pm

  FREE EVENT

   

  Cofio

  Noson gymunedol i gofio trwy gerddoriaeth, barddoniaeth, darllen a myfyrdod. I feddwl am yr aberth a'r effaith y byddai'r Rhyfel Mawr wedi'i chael ar Rhuthun a'i phobl.

   

  Lleoliad: Capel Tabernacl, Stryd y Ffynnon

  Amser: 6.00pm - 7.00pm

  AM DDIM

  Nos Sul 14.10.18 Sunday

  Remember

  A community evening to remember through music, poetry, reading and contemplation. To reflect on and acknowledge the sacrifice and impact the Great War would have had on Ruthin and its people.

   

  Location: Tabernacl, Well Street

  Time: 6.00 - 7.00pm

  FREE EVENT

  'Hedd Wyn' Cinio a ffilm

  Clwb Ffilm Picturehaus yn manorhaus yn dangos y Ffilm 'Hedd Wyn'. Yn cynnwys cinio 3 cwrs.

   

  Lleoliad: manorhaus, stryd y Ffynnon

  Amser: 6.45pm yn cyrraedd

  7.00pm cinio a wasanaethir, ffilm 8.00pm

  Tocyn £ 22.50 / Trwy Archebu Yn cynnwys cwrs cychwynnol a phrif gwrs a ysbrydolwyd gan y ffilm, Ffilm ac hufen iâ £ 10 o bris tocynnau tuag at gronfa Cofeb '18

  Nos Fercher ® Wednesday

  17.10.18

  'Hedd Wyn' Film & dinner

  Picturehaus Film Club at manorhaus showing of the Film ‘Hedd Wyn’. Includes 3 course dinner.

   

  Location: manorhaus, Well Street
  Time: 6.45pm arrival
  7.00pm dinner served, 8.00pm film

  Ticket £22.50 / By Reservation
  Includes starter & main course inspired by the film, Film showing and Interval ice cream. £10 of ticket price towards the Cofeb ‘18 fund

  Ffilm Nos Wener 'Blackadder'

  Cyfle i bawb [15+ oed] gofio sut oedd Blackadder yn 'cymryd' ar WW1 Dewch â'ch cyfraniadau eich hun - ac efallai clustog!  

  Lleoliad: Eglwys Sant Pedr

  Amser: 7.30 - 10.00pm

  AM DDIM

  Nos Wener ® Friday

  19.10.18

  'Blackadder' Friday Film

  An opportunity for everyone [aged 15+] to recall Blackadder’s ‘take’ on WW1
  Bring your own rations - and maybe a cushion!

   

  Location: St Peter's Church

  Time: 7.30 - 10.00pm

  FREE

  'Journey's End' Cinio a ffilm

  Clwb Ffilm Picturehaus yn manorhaus yn dangos y Ffilm 'Journey's End'. Yn cynnwys cinio 3 cwrs.

   

  Lleoliad: manorhaus, stryd y Ffynnon

  Amser: 6.45pm yn cyrraedd

  7.00pm cinio a wasanaethir, ffilm 8.00pm 

  Tocyn £ 22.50 / Trwy Archebu Yn cynnwys cwrs cychwynnol a phrif gwrs a ysbrydolwyd gan y ffilm, Ffilm ac hufen iâ £ 10 o bris tocynnau tuag at gronfa Cofeb '18

  Nos Iau ® Thursday

  01.11.18

  'Hedd Wyn' Film & dinner

  Picturehaus Film Club at manorhaus showing of the Film ‘Journey's End’. Includes 3 course dinner.

   

  Location: manorhaus, Well Street
  Time: 6.45pm arrival
  7.00pm dinner served, 8.00pm film

  Ticket £22.50 / By Reservation
  Includes starter & main course inspired by the film, Film showing and Interval ice cream. £10 of ticket price towards the Cofeb ‘18 fund

  Film Nos Wener 'Oh what a lovely War'

  "Golwg satirig ar gamreoli a gwastraff bywyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf" Channel 4 (12+) Dewch â'ch cyfraniadau eich hun - ac efallai clustog!  

  Lleoliad: Eglwys Sant Pedr

  Amser: 7.30 - 10.00pm

  AM DDIM

  Nos Wener ® Friday

  02.11.18

  'Oh what a Lovely War' Friday Film

  “A savage, satirical sideswipe at the mismanagement and waste of life in WW1” Channel 4 (12+)
  Bring your own rations - and maybe a cushion!

   

  Location: St Peter's Church

  Time: 7.30 - 10.00pm

  FREE

   

  Gweithdu Celf Teuluol 

  Prynhawn rhad ac am ddim i deuluoedd i helpu i greu 101 pabi

  Prynhawn galw heibio Sadwrn A Sul

  Penwythnos olaf Hanner Tymor

   

  Lleoliad: Ystafell Addysg, Canolfan Grefft Rhuthun

  Amser: 1.00pm tan 3.00pm

  AM DDIM

  Dydd Sadwrn 03.11.18 Saturday

  Dydd Sul 04.11.18 Sunday

  Family Art Workshops

  A free afternoon

  for Families to help create 101 poppies

  Drop in afternoon Saturday & Sunday

  Last weekend of Half Term

   

  Location: Education room, Ruthin Craft Centre

  Time: 1.00pm until 3.00pm

  FREE

  Sul y Cofio

  Sul y Cofio a Diwrnod Armistice 2018 yn nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd seremoni Sul y Cofio yn cael ei fynychu gan urddasiaethau dinesig, cyn-bersonél y gwasanaethau, y Lleng Brydeinig Frenhinol, sefydliadau ieuenctid a grwpiau cymunedol a chynrychiolwyr lleol.

  Gobeithiwn y bydd pobl Rhuthun yn dod i goffáu Canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Mawr ac i ddweud 'Diolch' i bawb a fu'n gwasanaethu, yn aberthu ac yn newid ein Byd 1918 - 2018

   

  Lleoliad: Cofeb Rhyfel Rhuthun, Ffordd Wynnstay

  Amser: 10.30am

  Dydd Sul 11.11.18 Sunday

  Remembrance Sunday

  Remembrance Sunday & Armistice Day 2018 marks the Centenary anniversary of the end of the First World War.

  The Remembrance Sunday ceremony will be attended by civic dignitaries, ex-service personnel, Royal British Legion, youth organisations and community groups and representatives.

   

  We hope the people of Ruthin will come out in force to commemorate the Centenary of the end of the Great War and say 'Thank You' to all who served, sacrificed and changed our World 1918 - 2018

   

  Location: Ruthin War Memorial, Wynnstay Road

  Time: 10.30am