• Y Dref, ei Phobl a’i Photensial

  People, Place & Potential

  22.04.18 - 30.04.18

 • Introduction

  In 2011 the people of Ruthin participated in Ruthin Future - a programme of events and consultations that listened to their views and ideas for the town as part the award winning Ruthin Market Town of the Future initiative about shaping the town for the future. It was a Beacon for Wales project and won a prestigious Action for Market Towns Award in 2012, and now forms the template for National Place Planning exercises across Wales.

   

  Ruthin Town Council, with support from Denbighshire County Council and other partners are now embarking on Ruthin Future 2 - an update of the plan to help the town face new challenges such as finding viable uses for vacant bank buildings, increasing town centre footfall and ensuring a sustainable future for the facilities and amenities the town offers for it’s community.

   

  A key part of the initiative is to look at some locations and buildings which are potentially impacted by once in a generation change, and which through open and transparent discussion involving different partners, can allow fresh ideas and opportunities to be identified which maximise the potential for re-use, development and improvement for the benefit of Ruthin. Example sites include old Pen Barras/Rhos Street school, Ruthin Town Hall, former Nat West at the Old Courthouse etc.

   

  This discussion will involve representatives from public organisations such as DCC Assets Management, Ruthin Town Council, private house builders and developers, local community organisations, housing associations, local landowners, urban designers & architects, and representatives from the Ruthin community.

   

  Cyflwyniad

  Yn 2011, cymerodd pobl Rhuthun ran yn 'Wythnos Dyfodol Rhuthun' - rhaglen o ddigwyddiadau ac ymgynghoriadau a oedd yn gwrando ar eu barn a'u syniadau ar gyfer y dref fel rhan o fenter 'Rhuthun, Tref Farchnad y Dyfodol' ynglŷn â siapio'r dref ar gyfer y dyfodol. Roedd yn brosiect Beacon i Gymru ac enillodd wobr bwysig ar gyfer Trefi Marchnad yn 2012, ac erbyn hyn mae'n ffurfio'r templed ar gyfer ymarferion Cynllunio Lle Cenedlaethol ar draws Cymru.

   

  Mae Cyngor Tref Rhuthun, gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ddinbych a phartneriaid eraill bellach yn cychwyn ar Ddyfodol Rhuthun 2 - diweddariad o'r cynllun i helpu'r dref wynebu heriau newydd megis dod o hyd i ddefnyddiau hyfyw ar gyfer adeiladau banc gwag, cynyddu prysurdeb canol y dref a sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer y cyfleusterau a'r amwynderau mae'r dref yn eu cynnig ar gyfer ei gymuned. Rhan allweddol o'r fenter yw edrych ar rai lleoliadau ac adeiladau a allai gael eu heffeithio gan newid unwaith mewn cenhedlaeth, a thrwy drafodaeth agored a thryloyw sy'n cynnwys gwahanol bartneriaid, gall ganiatáu i syniadau a chyfleoedd ffres gael eu nodi sy'n gwneud y gorau o'r potensial ar gyfer ailddefnyddio, datblygu a gwella er budd Rhuthun.

   

  Mae enghreifftiau o safleoedd yn cynnwys hen ysgol Pen Barras / Rhos, Neuadd y Dref Rhuthun, cyn y Nat West yn yr Hen Gwrt ac ati. Bydd y drafodaeth hon yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau cyhoeddus megis Rheoli Asedau DCC, Cyngor Tref Rhuthun, adeiladwyr tai preifat a datblygwyr, sefydliadau cymunedol lleol, cymdeithasau tai, tirfeddianwyr lleol, dylunwyr trefol a penseiri, a chynrychiolwyr o gymuned Rhuthun.

 • Ruthin Future Week 2 ®
  Wythnos Dyfodol Rhuthun

  22.04.18 - 30.04.18

  Ruthin Future Week

  Local people will have an opportunity to influence the future of their town during a week of events that will put Ruthin once again at the forefront of national debate about the sustainability of Welsh Market Towns.

   

  Ruthin Future Week starts on Earth Day - Sunday 22nd April with a sequence of events that aim to bring together politicians, professionals and the wider community to discuss the future of Ruthin whilst celebrating its people, the place and its potential.

   

  Wythnos Dyfodol Rhuthun

  Bydd pobl lleol yn cael cyfle i ddylanwadu ar ddyfodol eu tref yn ystod wythnos o ddigwyddiadau a fydd yn rhoi Rhuthun unwaith eto ar flaen y gad yn y ddadl genedlaethol am gynaliadwyedd Trefi Marchnad Cymru.

   

  Mae Wythnos Dyfodol Rhuthun yn dechrau ar Ddiwrnod y Ddaear - dydd Sul 22ain Ebrill gyda chyfres o ddigwyddiadau sy'n ceisio dod â gwleidyddion, gweithwyr proffesiynol a'r gymuned ehangach at ei gilydd i drafod dyfodol Rhuthun tra'n dathlu ei phobl, y lle a'i botensial.

   

 • Programme ® Rhaglen

  Sunday 22nd April

  Ruthin Future Week will start on Earth Day with the showing of the film ‘Earth - One Amazing Day’ at manorhaus Ruthin’s Picturehaus Film Club.

   

  Picturehuas Film club showings include a 2 course set menu inspired by the film, and an interval Chilly Cow Ice cream.

   

   

  THANK YOU

  to all that attended - £300 raised on the night for the initiative.

   

  Dydd Sul 22ain Ebrill

  Bydd Wythnos Dyfodol Rhuthun yn dechrau ar Ddiwrnod y Ddaear gyda dangosiad y ffilm 'Earth - One Amazing Day' yng nghlwb ffilm Picturehaus manorhaus Rhuthun.

   

  Mae nosweithiau clwb ffilm Picturehuas yn cynnwys bwydlen 2 gwrs a ysbrydolwyd gan y ffilm, ac egwyl efo hufen ia Chilly Cow

   

  DIOLCH YN FAWR

  i bawb a fynychwyd - codwyd £ 300 ar y noson ar gyfer y fenter.

  Monday 23rd April

  Ruthin Town Council are inviting residents and local schools to their last ordinary meeting of the civic year to find out about what the council do and to meet their councillors and outgoing Mayor Jim Bryan.

   

  Location: Denbighshire County Hall, Wynnstay Road

  Time: 7.00pm

   

  THANK YOU TO ALL THAT PARTICIPATED

  Dydd Llun 23ydd Ebrill

  Mae Cyngor Tref Rhuthun yn gwahodd trigolion ac ysgolion lleol i'w cyfarfod cyffredin diwethaf o'r flwyddyn ddinesig i ddarganfod beth mae'r cyngor yn ei wneud ac i gyfarfod y cynghorwyr a'r Maer Jim Bryan.

   

  Lleoliad: Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay

  Amser: 7.00pm

   

  DIOLCH I BAWB NATH CYFRANU

  Tuesday 24th April

  Ruthin Market Town of the Future 2 Exhibition

  This will show what was achieved and what has changed since the original initiative, and provide an opportunity for the community to have their say on new ideas and projects, including Ruthin Town Council’s proposals for the Old Courthouse (former Nat West Bank).

   

  Location: Ruthin Craft Centre

  Time: 3.00pm - 5.30pm

  Exhibition continues daily

  until end of MAY.

  10.00am until 5.30pm

  Dydd Mawrth 24ydd Ebrill

  Arddangosfa Rhuthun • Tref Farchnad y Dyfodol 2

  Bydd yn arddangos yr hyn a gyflawnwyd a'r beth sydd wedi newid ers y fenter wreiddiol, ac yn rhoi cyfle i'r gymuned ddweud eu dweud am syniadau a phrosiectau newydd, gan gynnwys cynigion Cyngor Tref Rhuthun ar gyfer yr Hen Llys (Nat West Bank).

   

  Lleoliad: Canolfan Crefft Rhuthun

  Amser: 3.00pm - 5.30pm

  Mae'r arddangosfa yn parhau bob dydd

  tan diwedd Mis Mai.

  10.00am tan 5.30pm

  Wednesday 25th April

  Ruthin Future 2 Summit

  Bringing together professionals, the community, local groups and businesses to discuss the challenges facing the town and to discuss ideas and initiatives that can ensure a positive and sustainable future for the town and it’s historic buildings.

   

  Location: Ruthin Craft Centre

   

  THANK YOU TO ALL THAT PARTICIPATED

  Dydd Mercher 25ed Ebrill

  Uwchgynhadledd Dyfodol Rhuthun 2

  Dod â gweithwyr proffesiynol, y gymuned, grwpiau lleol a busnesau ynghyd i drafod yr heriau sy'n wynebu'r dref a thrafod syniadau a mentrau a all sicrhau dyfodol cadarnhaol a chynaliadwy i'r dref a'i adeiladau hanesyddol.

   

   

  Lleoliad: Canolfan Crefft Rhuthun

   

  DIOLCH I BAWB NATH CYFRANU

  Thursday 26th April

  Business Marketing Evening.

  Bro Rhuthun Tourism and Marketing Group will be launching their Marketing Plan for promoting Ruthin to a wider audience through a strategic annual programme of monthly themes.

  Guest speaker - Jim Jones of North Wales Tourism will speak about

  ‘North Wales a booming Tourism Economy’.

  All local businesses and organisations welcome.

   

  Location: Ruthin Craft Centre

   

  THANK YOU TO ALL THAT ATTENDED

  Dydd Iau 26ed Ebrill

  Noson Marchnata Busnes.

  Bydd Grŵp Twristiaeth a Marchnata Bro Rhuthun yn lansio eu Cynllun Marchnata ar gyfer hyrwyddo Rhuthun i gynulleidfa ehangach trwy raglen flynyddol strategol o themâu misol.

  Siaradwr gwadd - Bydd Jim Jones o Dwristiaeth Gogledd Cymru yn siarad amdan 'Economi Twristiaeth Llwyddianus Gogledd Cymru’.

  Croeso i bob busnes a sefydliad lleol ymuno.

   

  Lleoliad: Canolfan Crefft Rhuthun

   

  DIOLCH I BAWB FUODD YN BRESENNOL

  Friday 27th April

  Ruthin Future 2 Fundraising Dinner 

  in aid of the Ruthin Future 2 initiative and towards establishing a fund to kickstart projects that the community support.

  Includes canapés, 3 course dinner, coffee

   

  Location: manorhaus Ruthin

  Time: 7.00pm

  Tickets: £25 per person (£15 for the fund)

   

  THANK YOU

  to all that attended - £300 raised on the night for the initiative.

  Dydd Gwener 27fed Ebrill

  Cinio Codi Arian Dyfodol Rhuthun 2

  er budd menter Dyfodol Rhuthun 2 ac tuag at sefydlu cronfa i brosiectau cychwynnol y mae'r gymuned yn eu cefnogi.

  Yn cynnwys canapés, cinio 3 cwrs, coffi

   

  Lleoliad: manorhaus Rhuthun

  Amser: 7.00pm

  Tocynnau: £ 25 y pen (£ 15 ar gyfer y gronfa)

   

  DIOLCH YN FAWR

  i bawb a fynychwyd - codwyd £ 300 ar y noson ar gyfer y fenter.

  Saturday 28th April

  Ruthin Walks

  Encouraging everyone to walk around the town, hit a community steps target and enjoy some hosted walks around the town by local historians.

   

  Guided Walking Tours

  'Pathways To The Past'

  by Roger Edwards

  Duration: 2 hours • max 15 people

  11.00am

  Ruthin Craft Centre

   

  'Ruthin Memories'

  by Heather Williams

  Duration: 1 hour • max 15 people

  2.00pm

  Ruthin Craft Centre

   

  THANK YOU TO ALL THAT ATTENDED

  Dydd Sadwrn 28fed Ebrill

  Teithiau Cerdded Rhuthun

  Gan annog pawb i gerdded o gwmpas y dref, taro targed cam cymunedol a mwynhau rhai teithiau cerdded o amgylch y dref gan haneswyr lleol.

   

  Teithiau Cerdded Tywys

  'Llwybrau i'r Gorffennol'

  gan Roger Edwards

  Hyd: 2 awr • uchafswm o 15 o bobl

  11.00am

  Canolfan Crefft Rhuthun

   

  'Cofio Rhuthun'

  gan Heather Williams

  Hyd: 1 awr • uchafswm o 15 o bobl

  2.00pm

  Canolfan Crefft Rhuthun

   

  DIOLCH I BAWB FUODD YN BRESENNOL

  Sunday 29th April

  Ruthin Mini-Photomarathon

  Open to anybody with a camera or smartphone and an interest in getting to know Ruthin more closely through photography. Participants will be asked to take 6 images based on 6 themes in 4 hours all within the easily walked Ruthin Town Centre, then after uploading and judging, the best will win a Fujifilm Instax camera..

   

  Start location: 10.00am Ruthin Craft Centre

   

  THANK YOU TO ALL THAT ATTENDED

  Dydd Sul 29fed Ebrill

  Ffotomarathon Bach Rhuthun

  Yn agored i unrhyw un â chamera neu ffôn smart a diddordeb mewn dod i adnabod Rhuthun yn fwy agos trwy ffotograffiaeth. Gofynnir i gyfranogwyr gymryd 6 delwedd yn seiliedig ar 6 thema mewn 4 awr i gyd o fewn canol tref Rhuthun, yna ar ôl llwytho i fyny ir we a beirniadu, bydd y gorau yn ennill camera Fujifilm Instax.

   

  Lleoliad dechrau: 10.00am Canolfan Crefft Rhuthun

   

  DIOLCH I BAWB FUODD YN BRESENNOL

  Monday 30th April until end May

  Thank you to everybody that attended the exhibition at Ruthin Craft Centre, and who contributed their ideas, comments and suggestions via the various means offered in the exhibition.

   

  Work is underway to bring those contributions into the Ruthin Future masterplan which will shortly be published. Projects identified and supported in the exhibition are currently being progressed.

  Dydd Llun 30fed Ebrill tan diwedd Mai

  Diolch i bawb a fynychodd yr arddangosfa yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun, a chyfrannodd eu syniadau, eu sylwadau a'u hawgrymiadau trwy'r gwahanol ddulliau a gynigir yn yr arddangosfa.

   

  Mae gwaith ar y gweill i ddod â'r cyfraniadau hynny i brif gynllun Dyfodol Rhuthun a gyhoeddir yn fuan. Mae'r prosiectau sy'n cael eu nodi a'u cefnogi yn yr arddangosfa yn cael eu datblygu ar hyn o bryd.

  Ruthin Future 2 is a Ruthin Town Council initiative supported by Denbighshire County Council.

  We gratefully acknowledge the support and facilities provided by Ruthin Craft Centre.

  ®

  Mae Dyfodol Rhuthun 2 yn fenter Cyngor Tref Rhuthun a gefnogir gan Gyngor Sir Ddinbych.

  Rydym yn ddiolchgar yn cydnabod y gefnogaeth a'r cyfleusterau a ddarperir gan Ganolfan Grefftau Rhuthun.