• Y Dref, ei Phobl a’i Photensial

  People, Place & Potential

  22.04.19 - 28.04.19

 • Introduction

  In 2011 the people of Ruthin participated in Ruthin Future - a programme of events and consultations that listened to their views and ideas for the town as part the award winning Ruthin Market Town of the Future initiative about shaping the town for the future. It was a Beacon for Wales project and won a prestigious Action for Market Towns Award in 2012, and now forms the template for National Place Planning exercises across Wales.

   

  In 2018 Ruthin Town Council, with support from Denbighshire County Council and other partners embarked on Ruthin Future 2 - an update of the plan to help the town face new challenges such as finding viable uses for vacant bank buildings, increasing town centre footfall and ensuring a sustainable future for the facilities and amenities the town offers for it’s community.

   

  A key part of the initiative looked at some locations and buildings which are potentially impacted by once in a generation change, and which through open and transparent discussion involving different partners, allowed fresh ideas and opportunities to be identified which maximise the potential for re-use, development and improvement for the benefit of Ruthin.

   

  Ruthin Future Week '19 will provide an opportunity for the community to learn more about progress on some initiatives, and in particular on the exciting proposals to create a Civic. Community and Visitor hub in The Old Courthouse.

   

  Cyflwyniad

  Yn 2011, cymerodd pobl Rhuthun ran yn 'Wythnos Dyfodol Rhuthun' - rhaglen o ddigwyddiadau ac ymgynghoriadau a oedd yn gwrando ar eu barn a'u syniadau ar gyfer y dref fel rhan o fenter 'Rhuthun, Tref Farchnad y Dyfodol' ynglŷn â siapio'r dref ar gyfer y dyfodol. Roedd yn brosiect Beacon i Gymru ac enillodd wobr bwysig ar gyfer Trefi Marchnad yn 2012, ac erbyn hyn mae'n ffurfio'r templed ar gyfer ymarferion Cynllunio Lle Cenedlaethol ar draws Cymru.

   

  Yn 2018 cychwynnodd Cyngor Tref Rhuthun, gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ddinbych a phartneriaid eraill ar Ddyfodol Rhuthun 2 - diweddariad o'r cynllun i helpu'r dref wynebu heriau newydd megis dod o hyd i ddefnyddiau hyfyw ar gyfer adeiladau banc gwag, cynyddu prysurdeb canol y dref a sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer y cyfleusterau a'r amwynderau mae'r dref yn eu cynnig ar gyfer ei gymuned. Rhan allweddol o'r fenter oedd edrych ar rai lleoliadau ac adeiladau a allai gael eu heffeithio gan newid unwaith mewn cenhedlaeth, a thrwy drafodaeth agored a thryloyw yn cynnwys gwahanol bartneriaid, gall ganiatáu i syniadau a chyfleoedd ffres gael eu nodi sy'n gwneud y gorau o'r potensial ar gyfer ailddefnyddio, datblygu a gwella er budd Rhuthun.

   

  Bydd Wythnos Dyfodol Rhuthun '19 yn rhoi cyfle i'r gymuned ddysgu sut mae pethau yn symud ymlaen, ac yn arbennig ar y cynigion cyffrous i greu Dinesig. Canolfan Gymunedol ac Ymwelwyr yn Yr Hen Lys.

 • Ruthin Future Week '19 ®
  Wythnos Dyfodol Rhuthun

  22.04.19 - 28.04.19

  Ruthin Future Week '19

  Local people will have an opportunity to learn more about the future of their town and comment on ideas and projects that can ensure a sustainable and vibrant future for Ruthin, including the exciting development of The Old Courthouse.

   

  Ruthin Future Week ’19 starts on Earth Day - Monday 22nd April with a sequence of events that aim to bring together politicians, professionals and the wider community to discuss the future of Ruthin whilst celebrating its people, the place and its potential.

   

  Wythnos Dyfodol Rhuthun '19

  Bydd pobl lleol yn cael cyfle i ddysgu mwy am ddyfodol eu tref a rhoi sylwadau ar syniadau a phrosiectau a all sicrhau dyfodol cynaliadwy a bywiog i Rhuthun, gan gynnwys datblygiad cyffrous Yr Hen Lys.

   

  Mae Wythnos Dyfodol Rhuthun yn dechrau ar Ddiwrnod y Ddaear - Dydd Llun 22 Ebrill gyda chyfres o ddigwyddiadau sy'n ceisio dwyn ynghyd wleidyddion, gweithwyr proffesiynol a'r gymuned ehangach i drafod dyfodol Rhuthun tra'n dathlu ei phobl, y lle a'i photensial.

   

 • Programme ® Rhaglen

  Monday 22nd April

  Step Forward Ruthin

  Ruthin Future Week will start on Earth Day, and as it’s a Bank Holiday Monday, we hope that residents can take part in Step Forward Ruthin and enjoy the great outdoors via the towns developing network of safer routes and green links for cycling and walking . Share your day’s step total via our online form and see where you rank in the Ruthin Step Forward Challenge Table.

  Dydd Llun 22ain Ebrill

  Camu Ymlaen Rhuthun

  Bydd Wythnos Dyfodol Rhuthun yn dechrau ar Ddiwrnod y Ddaear, a chan mai Dydd Llun Gwyl y Banc yw hi, gobeithiwn y gall trigolion Rhuthun gymryd rhan yn Camu Ymlaen Rhuthun a mwynhau'r awyr agored drwy'r rhwydwaith llwybrau diogel a chysylltiadau gwyrdd y dref ar gyfer beicio a cherdded. Rhannwch gyfanswm cam eich diwrnod trwy ein ffurflen ar-lein a gweld lle rydych chi'n sefyll yn Nhabl Her Camu Ymlaen Rhuthun.

  Tuesday 23rd April

  Ruthin Town Council are inviting residents and local schools to their last ordinary meeting of the civic year to find out about what the council do and to meet their councillors.

   

  Location: Denbighshire County Hall, Wynnstay Road

  Time: 7.00pm

   

   

  Dydd Mawrth 23ydd Ebrill

  Mae Cyngor Tref Rhuthun yn gwahodd trigolion ac ysgolion lleol i'w cyfarfod cyffredin diwethaf o'r flwyddyn ddinesig i ddarganfod beth mae'r cyngor yn ei wneud ac i gyfarfod y cynghorwyr.

   

  Lleoliad: Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay

  Amser: 7.00pm

   

   

  Wednesday 24th April

  Ruthin Forum

  for Businesses, & Community Groups

  An event aimed at local businesses, groups and community representatives to learn more about Ruthin Future projects, the opportunities they will bring and the positive impact they can have on the economy and community of Ruthin.

  Guest speaker:

  Mark Allen,Development Team Leader of Welsh Cycling

  to talk about an exciting National event coming to Ruthin.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 6.00pm

  Dydd Mercher 24ed Ebrill

  Fforwm Rhuthun

  i Busnesau a Grwpiau Cymunedol

  Digwyddiad wedi'i anelu at fusnesau, grwpiau a chynrychiolwyr cymunedol lleol i ddysgu mwy am brosiectau Dyfodol Rhuthun, y cyfleoedd y byddant yn eu cynnig a'r effaith gadarnhaol y gallant ei chael ar economi a chymuned Rhuthun. Siaradwr gwadd:

  Mark Allen, Arweinydd Tîm Datblygu Beicio Cymru

  i siarad am ddigwyddiad cenedlaethol cyffrous yn dod i Rhuthun.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 6.00pm

  Thursday 25th April

  Afternoon celebration

  To celebrate Ruthin achieving Coach Friendly Status, the first town in Denbighshire to receive this award, which will be presented by John Pockett, Director of CPRT Cymru at 12.30pm

   

  Location: Ruthin Craft Centre

  Time: 12.30pm

  Dydd Iau 25ed Ebrill

  Dathliad Prynhawn

  I ddathlu sicrhau’r statws tref sy’n Croesawu Bysiau Moethus i Rhuthun, y dref gyntaf yn Sir ddinbych i dderbyn y dyfariad hwn - i’w chyflwyno gan John Pockett, Cyfarwyddwr CPRT Cymru am 12.30pm

   

  Lleoliad: Canolfan Grefft Rhuthun

  Amser: 12.30pm

  Friday 26th April

  Ruthin Future THE OLD COURTHOUSE Fundraising Dinner 

  in aid of the this key ‘Heart of the Town’ Ruthin Future initiative and towards establishing a civic, community & visitor hub at The Old Courthouse.

  Inc canapés, 3 course dinner, coffee

   

  Location: manorhaus Ruthin

  Time: 7.00pm

  Tickets: £25 per person (£15 for the fund)

   

  Call 01824 704830 to reserve

  Dydd Gwener 26fed Ebrill

  Cinio Codi Arian Yr Hen Lys

  er budd y fenter pwysig yma i sefydlu canolfan dinesig, gymunedol ac ymwelwyr yn Yr Hen Lys

  Cynnwys canapés, cinio 3 chwrs, coffi

   

  Lleoliad: manorhaus Rhuthun

  Amser: 7.00pm

  Tocynnau: £ 25 y pen (£ 15 ar gyfer y gronfa)

   

  Galwch 01824 704830 I archebu

  Saturday 27th April &

  Sunday 28th April

  The Old Courthouse - Open Weekend

  Come and see inside one of Wales’s oldest civic buildings - The Old Courthouse built 1401. Find out about Ruthin Town Council’s exciting plans to transform the building into a Civic, Community and Visitor Hub.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 10.00am - 4.00pm

  Entry: Free

  Dydd Sadwrn 28fed Ebrill &

  Dydd Sul 29fed Ebrill

  Yr Hen Lys - Penwythnos Agored

  Dewch i weld y tu mewn i un o adeiladau dinesig hynaf Cymru - Adeiladwyd yr Hen Lys yn 1401. Darganfyddwch am gynlluniau cyffrous Cyngor Tref Rhuthun i drawsnewid yr adeilad yn Ganolfan Ddinesig, Gymunedol ac Ymwelwyr.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 10.00am - 4.00pm

  Mynediad: Am ddim

  Sunday 29th April

  Ruthin Mini-Photomarathon

  Open to anybody with a camera or smartphone and an interest in getting to know Ruthin more closely through photography. Participants will be asked to take 6 images based on 6 themes in 4 hours all within the easily walked Ruthin Town Centre, then after uploading and judging, the best will win a Fujifilm Instax camera..

   

  Start location: 10.30am Ruthin Craft Centre

  Dydd Sul 29fed Ebrill

  Ffotomarathon Bach Rhuthun

  Yn agored i unrhyw un â chamera neu ffôn smart a diddordeb mewn dod i adnabod Rhuthun yn fwy agos trwy ffotograffiaeth. Gofynnir i gyfranogwyr gymryd 6 delwedd yn seiliedig ar 6 thema mewn 4 awr i gyd o fewn canol tref Rhuthun, yna ar ôl llwytho i fyny ir we a beirniadu, bydd y gorau yn ennill camera Fujifilm Instax.

   

  Lleoliad dechrau: 10.30am Canolfan Crefft Rhuthun

  Ruthin Future is a Ruthin Town Council initiative supported by Denbighshire County Council.

  We gratefully acknowledge the support of Ruthin Craft Centre, Bro Rhuthun Tourism Group.

  ®

  Mae Dyfodol Rhuthun yn fenter Cyngor Tref Rhuthun a gefnogir gan Gyngor Sir Ddinbych.

  Rydym yn ddiolchgar yn cydnabod y gefnogaeth Ganolfan Grefftau Rhuthun, Grwp Twristiaeth Bro Rhuthun.