•  

  Dyfodol Rhuthun 2020

  Ruthin Future 2020

   

  Y Dref, ei Phobl a’i Photensial ® People, Place & Potential

  24.02.20 - 07.03.20

 • Introduction

  Ruthin Future is Ruthin Town Council's community place planning initiative established in 2011. Originally a Beacon for Wales project and winner of a prestigious Action for Market Towns Award in 2012, it since formed the template for National Place Planning exercises across Wales.

   

  In 2018 Ruthin Town Council embarked on Ruthin Future 2 - an update of the plan to help the town face new challenges such as finding viable uses for vacant bank buildings, increasing town centre footfall and ensuring a sustainable future for the facilities and amenities the town offers for it’s community. Now each Spring RTC hold a Ruthin Future update, to engage with the community, understand their ambitions and concerns, and to update them on the initiatives underway or proposed.

   

  Ruthin Future 2020 provided an opportunity for the community to learn more about progress on Yr Hen Lys - The Old Courthouse and other initiatives such as Ruthin's bid to become a Nationally important hub for cycling and active travel, ideas to improve St Peter's Square.

   

  Information gathered during the events are being utilised to further develop ideas and a new section on sport and recreation will be incorporated into the Ruthin Future document later this summer.

   

  Cyflwyniad

  Dyfodol Rhuthun yw menter cynllun cymunedol Cyngor Tref Rhuthun a sefydlwyd yn 2011. Yn wreiddiol, prosiect Tywydd Cymru ac enillydd gwobr Gweithredu dros Drefi Marchnad yn 2012, ers hynny ffurfiodd y templed ar gyfer ymarferion Cynllunio Cymuned Cenedlaethol ledled Cymru.

   

  Yn 2018 cychwynnodd Cyngor Tref Rhuthun ar Ddyfodol Rhuthun 2 - diweddariad y cynllun i helpu'r dref i wynebu heriau newydd megis dod o hyd i ddefnyddiau hyfyw ar gyfer adeiladau banc gwag, cynyddu nifer yr ymwelwyr â chanol y dref a sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r cyfleusterau a'r amwynderau y mae'r dref yn eu cynnig ar gyfer ei chymuned. Nawr pob gwanwyn mae Cyngor Tref Rhuthun yn cynnal diweddariad Dyfodol Rhuthun, i ymgysylltu â'r gymuned, deall eu huchelgeisiau a'u pryderon, a'u diweddaru ar y mentrau sydd ar y gweill neu arfaethedig.

   

  Roedd Dyfodol Ruthin 2020 wedi rhoi cyfle i'r gymuned ddysgu mwy am ddatblygiad Yr Hen Lys a mentrau eraill fel cais Rhuthun i ddod yn ganolbwynt pwysig yn genedlaethol ar gyfer beicio a theithio egnïol, syniadau i wella Sgwâr San Pedr.

   

  Mae gwybodaeth a gesglir yn ystod y digwyddiadau yn cael ei defnyddio i ddatblygu syniadau ymhellach a bydd adran newydd ar chwaraeon a hamdden yn cael ei hymgorffori yn nogfen Dyfodol Ruthin yn ddiweddarach yr haf hwn.

 • Lawrlwytho Dogfen • Document Download

  Gellir lawrlwytho dogfennau menter blaenorol Dyfodol Rhuthun isod:

  Previous Ruthin Future initiative documents can be downloaded below:

  Rhuthun • Tref Farchnad y Dyfodol • 2012

  Ruthin • Market Town of The Future • 2012

  Dogfen pedwar rhan pdf • Four part document pdf

  Dyfodol Rhuthun 2 • 2018

  Ruhtin Future 2 • 2018

  Dogfen pedwar rhan pdf • Four part document pdf

 • Teithio Egniol - Active Travel Covid -19

  Stryd y Frachnad - Market Street

  Un ffordd or Sgwar I Maes Parcio Stryd y Frachnad • One Way down from the Sq to Market Street car park

  Yn cynic palmant fwy llydan a llwybr beicio • Provides for wider pavement and a cycle lane.

  Stryd y Ffynnon • Well Street

  Un ffordd I fine o Stryd y Llys ir Sgwar • One Way up from Record Street to the Square

  Yn cynic palmant fwy llydan • Provides for wider pavement

  Enghreifftiau • Examples

  Cyrbau a bolardiau dros dro i wahaniaethu gofod, gyda phlanwyr yn y canol

  Temporary kerbs and bollards to differentiate space, with planters in between