•  

  Dyfodol Rhuthun 2022

  Ruthin Future 2022

   

  Y Dref, ei Phobl a’i Photensial ® People, Place & Potential

  19.02.22 - 17.03.22

 • Introduction

  Ruthin Future is Ruthin Town Council's community place planning initiative established in 2011. Originally a Beacon for Wales project and winner of a prestigious Action for Market Towns Award in 2012, it since formed the template for National Place Planning exercises across Wales.

   

  In 2018 Ruthin Town Council embarked on Ruthin Future 2 - an update of the plan to help the town face new challenges such as finding viable uses for vacant bank buildings, increasing town centre footfall and ensuring a sustainable future for the facilities and amenities the town offers for it’s community. Now each Spring Ruthin Town Council hold a Ruthin Future update, to engage with the community, understand their ambitions and concerns, and to update them on the initiatives underway or proposed.

   

  Ruthin Future 2022 provides an opportunity for the community to learn more about progress on key projects and ambitions, and to offer their views and ideas as Ruthin looks to the Future post Pandemic.

   

  Cyflwyniad

  Dyfodol Rhuthun yw menter cynllun cymunedol Cyngor Tref Rhuthun a sefydlwyd yn 2011. Yn wreiddiol, prosiect Tywydd Cymru ac enillydd gwobr Gweithredu dros Drefi Marchnad yn 2012, ers hynny ffurfiodd y templed ar gyfer ymarferion Cynllunio Cymuned Cenedlaethol ledled Cymru.

   

  Yn 2018 cychwynnodd Cyngor Tref Rhuthun ar Ddyfodol Rhuthun 2 - diweddariad y cynllun i helpu'r dref i wynebu heriau newydd megis dod o hyd i ddefnyddiau hyfyw ar gyfer adeiladau banc gwag, cynyddu nifer yr ymwelwyr â chanol y dref a sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r cyfleusterau a'r amwynderau y mae'r dref yn eu cynnig ar gyfer ei chymuned. Nawr pob gwanwyn mae Cyngor Tref Rhuthun yn cynnal diweddariad Dyfodol Rhuthun, i ymgysylltu â'r gymuned, deall eu huchelgeisiau a'u pryderon, a'u diweddaru ar y mentrau sydd ar y gweill neu arfaethedig.

   

  Mae Dyfodol Rhuthun 2022 yn rhoi cyfle i’r gymuned ddysgu mwy am gynnydd ar brosiectau ac uchelgeisiau allweddol, ac i gynnig eu barn a’u syniadau wrth i Rhuthun edrych tua’r Dyfodol ar ôl y Pandemig.

 • Ymgynghoriad Dyfodol Rhuthun 2022

  Ruthin Future Consultation 2022

  Yr Hen Lys • The Old Courthouse

  Arddangosfa 19.02.22 - 17.03.22

  Bydd Yr Hen Lys yn cynnal Arddangosfa Dyfodol Rhuthun am tua mis o ddydd Sadwrn 19eg Chwefror, yn Yr Hen Lys ar Sgwâr San Pedr.

   

  Ar agor o 10.00am tan 4.00pm anogir preswylwyr*, perchnogion busnes a phawb sydd â diddordeb yn Rhuthun i alw heibio a chymryd amser i weld yr uchelgeisiau, y diweddariadau a'r prosiectau a amlinellwyd, a rhoi eu barn, adborth a syniadau.

   

  Cynhelir rhaglen o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r arddangosfa yn ystod y mis, gyda digwyddiadau a gweithgareddau wedi'u cadarnhau i'w gweld isod.

   

  * Rhaglen y digwyddiad yn gywir ar adeg ei bostio, gall fod yn destun newid, gall digwyddiadau gyfyngu mynediad ar rai adegau

  Exhibition 19.02.22 - 17.03.22

  Yr Hen Lys will host the Ruthin Future Exhibition for approximately a month from Saturday 19th February, in Yr Hen Lys on St Peter's Square.

   

  Open from 10.00am until 4.00pm* residents, business owners and all those with an interest in Ruthin are encouraged to drop in and take time to view the ambitions, updates and projects outlined, and give their views, feedback and ideas.

   

  A programme of events associated with the exhibition will take place during the month, with confirmed events and activities shown below.

   

  * Event programme correct at the time of posting, may be subject to change, events may restrict access at some times

 • Rhaglen ® Programme

  Ddrafft ® Draft

  Dydd Sadwrn 19 Chwefror

  Agoriad Arddangosfa Dyfodol Rhuthun 2022

  Bydd yr Hen Lys ar sgwâr Sant Pedr yn darparu cartref ar gyfer digwyddiadau Dyfodol Rhuthun, a bydd yn cynnwys arddangosfa o brosiectau a syniadau ar gyfer y dref. Gall preswylwyr ac ymwelwyr rannu eu barn, darganfod mwy a chymryd rhan mewn prosiectau, grwpiau cymunedol a gweithgareddau cyffrous sydd â'r nod o wella lles, cydlyniad cymunedol a bywiogrwydd Rhuthun a'i Ganol Tref unigryw.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 11.00yb

  Mynediad: AM DDIM

  Saturday 19 February

  Ruthin Future 2022 Exhibition Opening

  The Old Courthouse on St Peter's square will provide the home for Ruthin Future events, and will include an exhibition of projects and ideas for the town. Residents and visitors can share their views, find out more and get involved in exciting projects, community groups and activities that are aimed at enhancing the wellbeing, community cohesion and vibrancy of Ruthin and its unique Town Centre.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 11.00am

  Entry: FREE

  Dydd Llun 21 Chwefror

  Cyfarfod Llawn • Cyngor Tref Rhuthun

  Cyfarfod Llawn o Gyngor Tref Rhuthun - ar Zoom a wedi'i ffrydio ar Facebook. Mae'r eitemau ar yr agenda yn cynnwys Dyfodol Rhuthun a'r Datganiad o Argyfwng Newid Hinsawdd

   

  Lleoliad: Zoom a Facebook Live

  Amser: 7.00yh

  Mynediad: AM DDIM

  Monday 21 February

  Ruthin Town Council • Full Council Meeting
  Full Council meeting of Ruthin Town Council - on Zoom and streamed on Facebook. Agenda items include Ruthin Future & the Declaration of a Climate Change Emergency

   

  Location: Zoom & Facebook Live
  Time: 7.00pm

  Entry: FREE

  Dydd Mercher 23 Chwefror

  Byw'n Dda Byw'n Gallach

  Mae'r Hen Lys a Neuadd y Farchnad yn dod at ei gilydd i gynnal digwyddiad galw heibio Byw'n Dda Byw'n Gallach. Wrth i ni weld ein prisiau ynni a bwyd yn cynyddu, ymunwch â ni i ddarganfod sut y gall gwasanaethau cymorth a sefydliadau eraill yn ein hardal leol eich cefnogi gyda'ch lles ariannol, corfforol ac emosiynol. Ymhlith y sefydliadau sy'n mynychu mae CGGSDd, Dŵr Cymru, Undeb Credyd Cambrian, CAB, Mind a Cymru Gynnes.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys &

  Neuadd y Farchnad Rhuthun

  Amser: 10.00yb - 6.00yh

  Mynediad: AM DDIM

   

  Byw'n Dda Byw'n Gallach

  Living Well Living Smarter

  Wednesday 23 February

  Living Well, Living Smarter

  The Old Courthouse and The Markethall are joining forces to host the Living Well Living Smarter drop-in event. As we find our energy and food prices increasing, join us to find out how support services and other organisations in our local area can support you with your financial, physical and emotional wellbeing. Organisations attending include DVSC, Welsh Water, Cambrian Credit Union, CAB, Mind and Warm Wales.

   

  Location: The Old Courthouse &

  Ruthin Market Hall

  Time: 10.00am - 6.00pm

  Entry: FREE

  Dydd Iau 24 Chwefror

  Calon y Dref a Mannau Gwyrdd
  C&A Cyflwyniad

  Cyflwyniad agored i gynnig cipolwg ar ddau uchelgais allweddol a fydd yn rhan o'r Cynnig Lefelu i Fyny. Cynigion ar gyfer gwelliannau parth cyhoeddus yng Nghanol y Dref a chreu Parc Clwyd trwy welliannau i Gae Ddôl a'r rhwydwaith o barciau a mannau gwyrdd yn Rhuthun.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 7.00yh - 8.00yh

  Mynediad: ARCHEB

   

   

  Thursday 24 February

  Heart of the Town & Green Spaces

  Presentation Q&A

  An open presentation to offer insight into two key ambitions that will form part of Levelling Up Bid.

  Proposals for Public realm improvements in The Heart of the Town and the creation of Parc Clwyd through improvements to Cae Ddol and the network of parks and green spaces in Ruthin.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 7.00pm - 8.00pm

  Entry: RESERVATION

   

   

   

  Dydd Sadwrn 26 Chwefror

  Tîm Tref Taclus

  Yn dilyn cyfnod tawel oherwydd y Pandemig, bydd Tîm Trefi Taclus yn ailddechrau ddydd Sadwrn 26 Chwefror ac yna'n digwydd yn fisol ar yr un pryd ar ddydd Sadwrn olaf pob mis. Nid yw'r fenter hon yn ymwneud â chodi sbwriel yn unig, ond mae hefyd yn tynnu sylw at faterion sbwriel a baw cŵn ac ymgysylltu â gwahanol grwpiau o bobl i helpu i ddileu'r broblem hon a gwella amgylchedd y dref.

   

  11.00yb Ymgynnull yn Yr Hen Lys i gasglu offer cyn gwneud ychydig o dacluso o amgylch Canol y Dref

   

  1.00pm paned a chacen haeddiannol. Bydd yr Hen Lys ar agor er mwyn i bobl allu galw heibio a chael rhagor o fanylion am y Tîm Tref Taclus, rhannu eu syniadau ar gyfer prosiectau ecogyfeillgar a chofrestru i gymryd rhan.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 11.00yb - 1.00yh

  Mynediad: AM DDIM

  Tîm Tref Taclus

  Tidy Town Team

  Saturday 26 February

  Tidy Town Team

  Following a lull due to the Pandemic, Tidy Town Team will recommence on Saturday 26th of February and then take place monthly at the same time on the last Saturday of each month. This initiative is not just about picking up litter, but also highlighting the issues of littering and dog fouling and engaging with different groups of people to help eradicate this problem and enhance the town environment.

   

  11.00am Gather at The Old Courthouse to collect equipment before undertaking some tidying around the Town Centre

   

  1.00pm a well deserved cuppa and some cake. The Old Courthouse will be open so people can drop in and find out more details about the Tidy Town Team, share their ideas for eco-friendly projects and sign up to get involved.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 11.00am - 1.00pm

  Entry: FREE

  Dydd Sul 27 Chwefror

  Ffoto-Marathon Rhuthun

  Mae Marathon Llun-mini Rhuthun yn gystadleuaeth ffotograffiaeth gyda gwahaniaeth - 6 thema - uchafswm o 6 awr - yn agored i bob gallu, oedran, pobl leol ac ymwelwyr, gyda gwobrau am y casgliad gorau o luniau mewn categorïau o dan 16 ac oedolion.

   

  Lleoliad Dechrau a Gorffen: Yr Hen Lys

  Amser: 10.00yb - 4.00yh

  Mynediad: COFRESTRU

  Ffoto-Marathon

  Photo-Marathon

  Sunday 27 February

  Ruthin Photo-Marathon

  The Ruthin mini-Photo marathon is a photography competition with a difference - 6 themes - a maximum of 6 hours - open to all abilities, ages, locals and visitors, with prizes for the best collection of photos in under 16 and adult categories.

   

   

  Starting & Finish Location: The Old Courthouse

  Time: 10.00am - 4.00pm

  Entry: BY REGISTRATION

  Dydd Llun 28 Chwefror

  Fforwm Rhuthun
  Rhwydweithio Grwpiau Cymunedol

  Cyfle i ddod ag amrywiol grwpiau cymunedol at ei gilydd i weld cynigion Dyfodol Rhuthun, rhannu eu barn ac ail-sefydlu rhwydwaith cyfathrebu rhwng grwpiau gwirfoddol sy’n weithredol ar draws Rhuthun, i gefnogi cydweithredu, cydweithio a gweithgareddau ailadeiladu ar ôl y Pandemig.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 7.00yh - 8.30yh

  Mynediad: ARCHEB

  Fforwm Rhuthun

  Ruthin Forum

  Monday 28 February

  Ruthin Forum

  Community Group Networking

  An opportunity to bring together various community groups to view Ruthin Future proposals, share their views and re-establish a communication network between voluntary groups active across Ruthin, to support co-operation, collaboration and rebuilding activities post Pandemic.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 7.00pm - 8.30pm

  Entry: RESERVATION

  Dydd Mercher 2 Mawrth

  Co-Lab Dyfodol Rhuthun

  Bydd Rhuthun yn croesawu myfyrwyr ac addysgwyr o Ysgol Pensaernïaeth Birmingham. Yn dilyn taith o amgylch y dref yn y bore, bydd Myfyrwyr yn cydweithio â grwpiau cymunedol a chynrychiolwyr gwahoddedig yn ystod gweithdy i lywio eu syniadau a’u hymatebion i rai themâu allweddol y byddant yn ymchwilio iddynt.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 10.00yb - 4.00yh

  Mynediad: GWAHODDIAD

  Co-Lab

  Wednesday 2 March

  Ruthin Future Co-Lab

  Ruthin will welcome students and educators from Birmingham School of Architecture. Following a tour of the town in the morning, Students will collaborate with invited community groups and representatives during a workshop to inform their ideas and responses to some key themes they will investigate.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 1.00pm - 4.00pm

  Entry: INVITATION

  Dydd Mercher 2 Mawrth

  Noson Busnes Bro Rhuthun
  Cyfarfod Blynyddol arbennig Bro Rhuthun (30 munud) gyda Fforwm Rhwydweithio Busnes i ddilyn i ddeall barn busnes am y dref ac i rannu syniadau a chyfleoedd i flaenoriaethu.


  SIARADWR GWADD
  GWYN ROBERTS

  Prif Weithredwr Galeri Caernarfon (Cwmni Tref Caernarfon gynt), yn rhannu ei brofiad o sefydlu a rhedeg un o Ymddiriedolaethau Datblygu Cymunedol mwyaf arloesol y DU sydd bellach yn gweithredu gydag asedau o £15m ac yn cael y clod am arwain y adfywiad parhaus yng Nghanol Tref Caernarfon.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 6.00pm - 8.00pm

  Mynediad: Archeb

  Rydym yn falch o groesawu fel siaradwr gwadd ar y noson - Gwyn Roberts Prif Weithredwr Galeri Caernarfon.

   

  Yn Gynlluniwr Tref siartredig a Syrfëwr siartredig gyda 35 mlynedd o brofiad o waith adfywio bu Gwyn yn gyfrifol am sefydlu, ac yna rheoli, Galeri Caernarfon Cyf (Cwmni Tref Caernarfon gynt) ers ei sefydlu yn Ebrill 1992.

   

  Erbyn heddiw mae Galeri Caernarfon Cyf wedi dod yn un o’r Ymddiriedolaethau Datblygu mwyaf a mwyaf arloesol yn y DU gyda sylfaen asedau gwerth dros £15m gan gyflogi cyfwerth ag amser llawn o dros 40 o staff.

   

  Mae Gwyn wedi bod yn bersonol gyfrifol am reoli dros 30 o gynlluniau adeiladu a phrosiectau eraill a gyflawnwyd gan Galeri Caernarfon gan gynnwys rheolaeth prosiect cyffredinol datblygiad Canolfan Menter Greadigol Galeri a agorodd yn 2005.

   

  Ers agor ei ddrysau am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2005 mae Galeri wedi sefydlu ei hun fel canolfan lwyddiannus ar gyfer prosiectau prif ffrwd a chymunedol ac wedi ennill nifer o wobrau pensaernïol, artistig a chymunedol.

   

  Prosiect Galeri a gwblhawyd yn fwyaf diweddar yn 2021 oedd datblygiad hanesyddol Cei Llechi yn 2021 a ddychwelodd 20 o unedau diwydiannol a oedd yn segur yn flaenorol i ddefnydd gweithgynhyrchu modern a manwerthu.

   

  Yn gyn-gadeirydd Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu (Cymru) ac yn aelod anrhydeddus o Gymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru, cafodd Gwyn ei secondio i Lywodraeth Cymru yn rhan amser rhwng 2009 a 2013, fel Pennaeth Rhaglen Adfywio Strategol Môn a Menai.

   

  Fel aelod o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Lefel 5) mae Gwyn wedi cael ei gyflogi fel ymgynghorydd gan gleientiaid megis Cyngor Gwynedd, Llywodraeth Cymru, Cymdeithas yr Ymddiriedolaethau Datblygu, Co-op Cymru a’r Academi Mentrau Cymdeithasol ymhlith eraill

  Noson Busnes Rhuthun

  Ruthin Business Evening

  Wednesday 2 March

  Bro Rhuthun Business Evening

  Bro Rhuthun special AGM (30min) followed by a Business Networking Forum to understand business views on the town and to share ideas and opportunities to prioritise.

   

  GUEST SPEAKER

  GWYN ROBERTS

  CE Galeri Caernarfon (Formerly Cwmni Tref Caernarfon), sharing his experience establishing and running one of the UK's most innovative Community Development Trusts now operating with assets of £15m and credited with leading the ongoing renaissance of Caernarfon Town Centre.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 6.00pm - 8.00pm

  Entry: Registration

  We are pleased to welcome as a guest speaker on the night - Gwyn Roberts CEO of Galeri Caernarfon.

   

  A chartered Town Planner and chartered Surveyor with 35 years’ experience of regeneration work Gwyn was responsible for establishing, and then managing, Galeri Caernarfon Cyf (formerly known as Cwmni Tref Caernarfon) since its inception in April 1992.

   

  By today Galeri Caernarfon Cyf has become one of the largest and most innovative Development Trusts in the UK with an asset base worth over £15m employing the full time equivalent of over 40 staff.

   

  Gwyn has been personally responsible for the project management of over 30 building schemes and other projects undertaken by Galeri Caernarfon including the overall project management of the Galeri Creative Enterprise Centre development which opened in 2005.

   

  Since opening its doors for the first time in March 2005 Galeri has established itself as a successful centre for both mainstream and community arts projects and has won numerous architectural, artistic and community awards.

   

  Galeri’s most recently completed project in 2021 has been the historic Cei Llechi development in 2021 which returned 20 previously derelict industrial units into modern manufacturing and retail use.

   

  Former chair of the Development Trusts Association (Wales) and honorary member of the Royal Society of Architects in Wales, Gwyn was seconded to the Welsh Government on a part time basis between 2009 and 2013, as Head of the Mon a Menai Strategic Regeneration Programme.

   

  As a member of the Institute of Leadership and Management (Level5) Gwyn has been employed as a consultant by clients such as Gwynedd Council, the Welsh Government, the Development Trusts Association, Wales Co-op and the Social Enterprise Academy amongst others.

  Dydd Iau 3 Mawrth

  Mae Cyngor Tref Rhuthun yn gwahodd ysgolion lleol i gymryd rhan yn y fenter Dyfodol Rhuthun trwy drefnu ar adegau addas, ymweliadau âr Hen Lys, lle gall disgyblion gyfrannu eu syniadau eu hunain am ddyfodol Rhuthun.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: I weddu i drefniant yr ysgol​

  Mynediad: Trwy drefniant

  Ysgolion Rhuthun

  Ruthin Schools

  Thursday 3 March

  Ruthin Town Council invite local schools to participate in the Ruthin Future initiative by arranging at suitable times, hosted visits to The Old Courthouse, where pupils can contribute their own ideas about the future of Ruthin.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: To suit school arrangement

  Entry: By Arrangement

  Dydd Sadwrn 5 Mawrth

  Ymunwch • Bore Coffi
  Wedi’i gynnal gan Gyngor Tref Rhuthun, dewch i ddarganfod sut y gallwch chi ymuno, helpu neu ddod yn wirfoddolwr yn Yr Hen Lys. .

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 11.00yb - 1.00yh

  Mynediad: Am ddim

  Bore Coffi

  Coffee Morning

  Saturday 5 March

  Join in • Coffee Morning

  Hosted by Ruthin Town Council, come and find out how you can join in, help out or become a volunteer at The Old Courthouse.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 11.00am - 1.00pm

  Entry: Free

  Dydd Sul 6 Mawrth

  Calon y Dref a Mannau Gwyrdd
  C&A Cyflwyniad

  Cyflwyniad agored i gynnig cipolwg ar ddau uchelgais allweddol a fydd yn rhan o'r Cynnig Lefelu i Fyny. Cynigion ar gyfer gwelliannau parth cyhoeddus yng Nghanol y Dref a chreu Parc Clwyd trwy welliannau i Gae Ddôl a'r rhwydwaith o barciau a mannau gwyrdd yn Rhuthun.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 2.00yh - 3.3yh

   

  Sunday 6 March

  Heart of the Town & Green Spaces

  Presentation Q&A

  An open presentation to offer insight into two key ambitions that will form part of Levelling Up Bid.

  Proposals for Public realm improvements in The Heart of the Town and the creation of Parc Clwyd through improvements to Cae Ddol and the network of parks and green spaces in Ruthin.

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 2.00pm - 3.3pm

   

  Dydd Llun 7 Mawrth

  Cyfarfodydd Pwyllgorau a Gweithgor Cyngor Tref Rhuthun
  Dewch i ymuno â chynghorwyr CTRh i weld sut mae ei is-bwyllgorau yn gweithio ar ran trigolion Rhuthun.

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys & Facebook Live

  Amser: 7.00pm

  Mynediad: Am ddim

  Monday 7 March

  Ruthin Town Council Committee & Working Group meetings

  Come and join RTC councillors and see how its various sub committees work on behalf of Ruthin residents.

   

  Location: The Old Courthouse & Facebook Live

  Time: 7.00pm

  Entry: Free

  Dydd Mercher 9 Mawrth

  Cynulliad y Gymuned a Cymunedau Gwydn

   

  Trafodaeth agored a digwyddiad gwybodaeth am Rhuthun fel Cymuned Gydnerth, a datblygu Cynulliad Cymunedol. Cynhelir ar y cyd gan CGGSDd, Cyfeillion y Ddaear a Grant Paisley o DEG Datblygu Ynni Gwledig

   

  Lleoliad: Yr Hen Lys

  Amser: 6.00yh - 6.00yh

  Cynulliad y Gymuned a Cymunedau Gwydn

  Resilient Communities & Community Assembly

  Wednesday 9th March

  Resilient Communities & Community Assembly

   

  An open discussion and information event about Ruthin as a Resilient Community, and developing a Community Assembly. Hosted jointly by DVSC, Friends of the Earth and Grant Paisley of Rural Energy Development DEG

   

  Location: The Old Courthouse

  Time: 4.00pm - 6.00pm

  Mae Dyfodol Rhuthun yn fenter Cyngor Tref Rhuthun ® Ruthin Future is a Ruthin Town Council initiative

 • Lawrlwytho Dogfen • Document Download

  Gellir lawrlwytho dogfennau menter blaenorol Dyfodol Rhuthun isod:

  Previous Ruthin Future initiative documents can be downloaded below:

  Rhuthun • Tref Farchnad y Dyfodol • 2012

  Ruthin • Market Town of The Future • 2012

  Dogfen pedwar rhan pdf • Four part document pdf

  Dyfodol Rhuthun 2 • 2018

  Ruhtin Future 2 • 2018

  Dogfen pedwar rhan pdf • Four part document pdf